תנאים לפשיטת רגל על ידי חייב

תנאים לפשיטת רגל

התנאים לפשיטת רגל על ידי חייב  מוגדרים בחוק והם קובעים  את סף הכניסה להליך פשיטת הרגל. על מנת שחייב יוכל לבוא בשערי הליך פשיטת רגל  עליו לעמוד במספר תנאים מצטברים כפי שיפורט מטה.

החייב עשה מעשה פשיטת רגל

 

על מנת שחייב יוכל להגיש בקשה למתן צו פשיטת רגל עליו להיות חייב שעשה מעשה פשיטת רגל. פקודת פשיטת רגל מגדירה מצבים שונים שבהם ניתן לקבוע כי  חייב עשה מעשה פשיטת רגל ואלו הם:

  • החייב ביצע העברת מרמה של נכסיו באמצעות העברה או שיעבוד במרמה.
  • החייב עזב את הארץ , ואם גר בחו"ל- נותר לגור שם.
  • עוקל נכס מנכסיו של החייב ונמכר בהוצאה לפועל .
  • החייב התחמק מנושיו או התבודד כדי שנושיו לא יוכלו ליצור אתו קשר.
  • החייב הודיע לנושיו כי הוא עומד להפסיק לשלם להם את חובותיו.
  • החייב הגיש בקשה להכריזו פושט רגל .
  • החייב לא עומד בדרישות לפי התראת פשיטת רגל שהומצאה לו.

היקף חובות מינימלי

 

היקף חובותיו של חייב המעוניין לפתוח בהליך  פשיטת רגל חייב לעלות על הסך המינימלי הכולל הקבוע בפקודת פשיטת הרגל העומד על 13,177 ( כ-17,500 ש"ח נכון לחודש 9/16 )ש"ח . הסכום  צמוד לעליית מדד המחירים לצרכן.  חייב שחובותיו נמוכים  מהסכום המינימלי שנקבע  אינו עומד בתנאי הסף לכניסה להליך , והוא צריך למצוא פתרון אחר להסדרת חובותיו  כמו למשל  על ידי הסדר נושים פרטני או על ידי איחוד תיקיו בהוצאה לפועל .  יצוין כי במניין היקף החובות יכולים להיכלל גם חובות שאינם חובות בתיקי הוצאה לפועל , כמו  למשל, חובות הנובעים מתביעות שהוגשו בבית המשפט וטרם הסתיימו, חובות הנובעים מקנסות שהוטלו או חובות מס הנגבים שלא דרך ההוצאה לפועל .

צירוף דוח  לבקשה למתן צו פשיטת רגל

 

יש צורך להגיש בקשה למתן צו פשיטת רגל וכינוס נכסי החייב. הבקשה צריכה להיות מפורטת ומנומקת ואליה יש לצרף מסמכים שונים . על חייב המעוניין לפתוח בהליך  פשיטת רגל להגיש מסמכים או טפסים שונים כקבוע בחוק ובכלל זה בקשה למתן צו פשיטת רגל מנומקת , דין וחשבון אודות הכנסותיו והוצאותיו , כתב הסכמה למסירת מידע , תצהיר הסתבכות , תצהיר הסכמה לעיכוב יציאה מן הארץ ועוד. ללא המסמכים הנ"ל עלולה בקשתו להידחות . 

שלב הגשת הבקשה למתן צו כינוס והכרזת החייב פושט רגל חשיבות רבה והשפעה על גורלו של הליך פשיטת רגל . הצגה נכונה ומושכלת של מצב הדברים על ידי חייב הפונה להליך פשיטת רגל בשלב הגשת הבקשה יכולה למנוע שאלות , וטעויות שיש בהן כדי להשפיע על המשך ההליך בשלביו השונים.

תשלום אגרה

 

חייב המעוניין להגיש בקשה לפשיטת רגל מחויב בתשלום אגרה המשולמת לכונס הרשמי. ללא אגרה הבקשה לפשיטת רגל לא תטופל על ידי הכונס הרשמי.

יוער כי ככל שהחייב מבקש כי יינתן צו כינוס עליו לקבל את אישור הכונס הרשמי בכתב לעניין זה. על מנת לפתוח תיק פש"ר בבית המשפט יש צורך לצרף לבקשת החייב למתן צו כינוס והכרזתו כפושט רגל   את תגובת הכונס הרשמי . תגובת הכונס הרשמי כוללת לרובת את עמדתו המלאה של הכונ"ר לסוגיות רלוונטיות בהליך הפש"ר ובכלל זה גובה צו התשלומים , הגבלות שיש להטיל עליו , חובות שעליו לקיים ומינוי מנהל מיוחד.