תפקידיו של הכונס הרשמי

הכונס הרשמי הנו גורם במשרד המשפטים  הממלא תפקיד שנקבע לו בחוק בעניינים הנוגעים לחדלות פירעון ובכלל זה בענייני פשיטות רגל, פירוקי חברות והבראת חברות ובהסדרי נושים.

הכונס הרשמי ממלא תפקיד מהותי וחשוב במסגרת הליכי פשיטת רגל ותפקידיו במסגרת הליך זה מגוונים.

הכונס הרשמי כגוף ציבורי

הכונס הרשמי מונה על ידי שר המשפטים בהתאם לפקודת פשיטת הרגל והוא פועל כגוף ציבורי בעל סניפים בכל רחבי הארץ ( צפון, דרום ומרכז ) כשלכל סניף אחריות גאוגרפית  שונה.

במשרדי הכונס הרשמי עובדים מפקחים, חוקרים , בודקי בקשות , עורכי דין ואנשי אדמיניסטרציה אחרים העוסקים בפעולות שונות המתחייבות מכוח תפקידו של הכונס הרשמי על פי פקודת פשיטת הרגל  במסגרת הליכי פשיטת הרגל.

תפקידיו של הכונס הרשמי

הכונס הרשמי מסייע לבית המשפט במסגרת הליכי פשיטת רגל בכל הקשור בפיקוח על החייב ועל נכסיו  לרבות ניהול נכסיו  הקיימים והעתידיים וכן בכל הקשור בחינת  התנהלותו בעבר ובהווה של החייב.

איתור ותפיסת נכסים

הכונס הרשמי עוסק , בין היתר,  באיתור ותפיסת נכסי החייב,  ובשלב מסוים של ההליך אף במימוש נכסי החייב בהתאם לצורך ועל פי הוראות בית המשפט.

הגשת חוות דעת לבית המשפט

הכונס הרשמי מגיש במסגרת תפקידו חוות דעת לבית המשפט  שבמסגרתה סוקר הוא את השתלשלות יצירת חובותיו של החייב ,  התנהלותו הכלכלית  של  החייב בעבר ועמידתו בהתחייבויותיו במסגרת הליכי פשיטת הרגל . כמו כן במסגרת חוות דעתו מחווה הכונס הרשמי  את דעתו  ועמדתו באשר לבקשת החייב להכרזתו כפושט  רגל.

ניהול פיננסי של תקבולים מחייבים

הכונס הרשמי הנו הגוף האמון על בחינת עמידתו של  החייב בהתחייבויותיו במסגרת הליך פשיטת הרגל והוא מקבל ואחראי על קבלת תשלומים חודשיים המשולמים על ידי חייב במסגרת הליכי  פשיטת הרגל המתנהלים בעניינם וחלוקת כספים אלו לצורכי כיסוי הוצאות ההליך , תשלום שכ"ט לבעלי תפקיד ולצורכי תשלום דיבידנדים לנושים.

בדיקת תביעת חוב

הכונס הרשמי מוסמך לבדוק את תביעות החוב המוגשות על ידי נושי החייב  השונים ולהחליט אם לאשרן במלואם , באופן חלקי או לדחותן במלואם. בדיקת תביעות החוב נעשית כיום לרוב על ידי מנהלים מיוחדים.

זרוע מקשרת בין הנושים לבית המשפט

הכונס הרשמי משמש גם כזרוע המקשרת בין הנושים לבית המשפט ובמסגרת הליכי  פשיטת הרגל מקיים הוא אספות  נושים שבמסגרתם מביעים הנושים את עמדתם בנוגע לאופן ניהול נכסי החייב .

האצלת תפקידים על ידי הכונס הרשמי

מכיוון שהכונס הרשמי מנהל תיקי פשיטת רגל רבים , פועל הוא במסגרת תיקים רבים למינוי מנהל מיוחד שישמש כנאמן על נכסי החייב ויבצע את התפקידים המוטלים על הכונס הרשמי במסגרת הליך פשיטת הרגל . מינוי מנהל מיוחד נעשה מתוך מאגר מנהלים מיוחדים שמנוהל על ידי הכונס הרשמי.

תפקידיו המגוונים של הכונס הרשמי מאפשרים למעשה את ניהול הליכי פשיטת הרגל כפי שהתוו בפקודת פשיטת הרגל ובלעדיו לא ניתן  היה לקיים ולנהל הליכי פשיטת רגל באופן תקין וראוי.