תשלום בחדלות פירעון וכיצד הוא נקבע

תשלום חודשי בחדלות פירעון

במסגרת הליך חדלות פירעון מחויב החייב בתשלום חודשי שבו עליו לעמוד במהלך כל תקופת ההליך . התשלום החודשי נקבע על ידי הממונה על הליכי חדלות פירעון ( אן רשם ההוצאה לפועל בהליכים המתנהלים בהוצאה לפועל )בתחילת ההליך במסגרת הצו לפתיחת הליכים הניתן . התשלומים המשולמים על ידי החייב מופקדים לטובת החייב למה שמכונה "קופת הנשייה" ולאחר סיום ההליך משמשים לתשלום הוצאות ההליך ולפירעון החובות כלפי נושיו של החייב.

איך קובעים את התשלום החודשי ?

 

התשלום החודשי נקבע בהתבסס על הנתונים והמסמכים שאותם צירף החייב לבקשתו לחדלות פירעון בתחילת ההליך . הממונה על הליכי חדלות פירעון ( או רשם ההוצאה לפועל ) בוחן את נתוני החייב ובכלל זה גילו , מצבו המשפחתי ומספר הנפשות במשפחה , הכנסות התא המשפחתי , הוצאות התא המשפחתי , הוצאות מיוחדות , ומצבו הרפואי של החייב ועל בסיס הנתונים המוצגים קובע סכום שאותו הוא מציין בצו לפתיחת הליכים ושבתשלומו על החייב לעמוד.

פטור מתשלום בחדלות פירעון

 

חייב שאינו בעל יכולת השתכרות בשל מצבו הרפואי ומתקיים מקצבת ביטוח לאומי אשר הנה מוגנת  צפוי לקבל פטור מביצוע התשלום החודשי וזאת בהתבסס על הלכה שנקבעה בבית המשפט העליון בעניין "אנטולי לשצ'נקו ". המשמעות היא שחייב העומד בתנאים אלו לא ישלם תשלום חודשי  ובתום התהליך לא תקבע לו תכנית פירעון המבוססת על תשלומים מתוך הכנסתו. חייב כזה אמנם לא ישלם , אך אין הדבר פוטר אותו מהתחייבויות אחרות בהליך או ממימוש / פידיון נכסים שברשותו כתנאי להפטר.

איך משלמים התשלום החודשי ?

 

החל מהמועד שנקבע מחויב החייב לשלם מדי חודש בחודשו את התשלום החודשי על ידי הפקדת הסכום החודשי באחד מסניפי הדואר או סניפי בנק מזרחי טפחות . כנגד התשלום יקבל החייב אישור תשלום שבאמצעותו הוא יוכל להוכיח כי הוא ביצע את התשלום הנדרש. חייב המעוניין בריכוז תשלומים יכול לקבל פירוט התשלומים באתר הממונה על הליכי חדלות פירעון ולשם כך עליו להצטייד בשם משתמש וסיסמא שמנפיק הממונה על הליכי חדלות פירעון .

הפחתת התשלום בחדלות פירעון

 

צו התשלומים אינו סכום שאינו ניתן לשינוי . במהלך תקופת ההליך ניתן להגדיל או להפחית את צו התשלומים במקרים המתאימים בהתאם לנסיבות . הנתון המרכזי המשפיע על גובה צו התשלומים הוא סכום ההכנסה הפנויה הנותרת לחייב לאחר הפחתת הסכום הנדרש לחייב למחיה בכבוד . 

הממונה על הליכי חדלות פירעון קבע נוהל לחישוב התשלום החודשי על פי אמדן שמבוסס את נוסחת חישוב שפותחה לשם כך .  לצורך חישוב התשלום החודשי נלקחת בחשבון הכנסת החייב והתא המשפחתי שלו , הסכום הבסיסי למחיה בכבוד שמשתנה בהתאם להרכב המשפחה , הוצאות מיוחדות המתווספות לסכום הבסיסי וכן חלקי היחסי של החייב מתוך הכנסות התא המשפחתי. הנוסחה בנויה באופן שלא כל ההכנסה הפנויה תנותב לטובת התשלום החודשי וזאת על מנת לעודד את החייב להגדיל את הכנסתו.

לביצוע חישוב של התשלום הצפוי ניתן לעשות שימוש במחשבון תשלום בחדלות פירעון.

ישנם מקרים החייב אינו עובד או אינו עובד במשרה מלאה ולמעשה אינו ממצה את כושר ההשתכרות . ככל ואין הצדקה לאי מיצוי כושר ההשתכרות של החייב יביא הממונה בחשבון הכנסה רעיונית שמבוססת על פוטנציאל ההשתכרות של החייב לצורך חישוב הכנסתו והכנסת התא המשפחתי בכללותו .

איך מפחיתים את התשלום החודשי ?

 

חייב המעוניין להפחית את התשלום החודשי במהלך תקופת הביניים צריך להגיש בקשה להפחתת התשלום לממונה על הליכי חדלות פירעון או לרשם ההוצאה לפועל אם הליך חדלות הפירעון מתנהל בהוצאה לפועל  . הממונה או רשם ההוצאה לפועל   יכולים  לדחות את הבקשה אם היא אינה עומדת בתנאי סף מסוימים , ובמידה והיא עומדת בנאי הסף לרוב היא תועבר  לתגובת הנאמן. לאחר שתתקבל  תגובת הנאמן תנתן החלטה  אשר תחייב את החייב באשר להמשך ההליך ולעתים אף באופן רטרואקטיבי ביחס לתשלומים שהיה עליו לבצע והוא לא ביצע.  על החלטת הממונה על הליכי חדלות פירעון ניתן לערער לבית המשפט הדן בהליך חדלות הפירעון. 

חשוב להבין כי אין מקרה דומה למשנהו ולכל חייב יקבע תשלום חודשי בהתאם לנתוניו האישיים , כך שקשה להשוות בין מקרים שונים מבלי להכיר את כלל העובדות והנתונים המשפיעים לאשורם.